Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / TIMS 301/C - Thiết bị giảng dạy nâng cao / Bộ mô-đun TIMS cơ bản

Bộ mô-đun TIMS cơ bản

Yêu cầu bắt buộc

Bộ mô-đun TIMS cơ bản cần phải có 1 trong các thân máy sau để hoạt động: TIMS-304C, TIMS-301C, TIMS-301, TIMS-801

Các thành phần chính của bộ mô-đun TIMS cơ bản

 • TIMS-147 Adder (Bộ cộng TIMS-147)
 • TIMS-148 Audio Oscillator (Bộ dao động âm thanh TIMS-148)
 • TIMS-149 Dual Analog Switch (Bộ chuyển đổi tương tự kép TIMS-149)
 • TIMS-150 Multiplier (Bộ nhân TIMS-150)
 • TIMS-151 Phase Shifter (Bộ dịch pha TIMS-151)
 • TIMS-152 Quadrature Phase Splitter (Bộ tách pha cầu phương TIMS-152)
 • TIMS-153 Pseudorandom Sequence Generator (Bộ tạo dãy ngẫu TIMS-153 )
 • TIMS-154 Tuneable LPF (Bộ lọc thông thấp điều chỉnh được TIMS-154)
 • TIMS-155 Twin Pulse Generator (Máy phát xung đôi TIMS-155)
 • TIMS-156 Utilities (Hệ thống phụ trợ TIMS-156)
 • TIMS-157 VCO (Bộ dao động điều khiển bằng điện áp TIMS-157)
 • TIMS-158 60 kHz LPF (Bộ lọc thông thấp 60kHz TIMS-158)
 • TIMS-425 Quadrature Utilities (Hệ thống phụ trợ cầu phương TIMS-425)

Các thí nghiệm đi kèm (khi dùng bộ mô-đun TIMS cơ bản với thân máy TIMS)

 • L-01 Introduction to TIMS (Giới thiệu về TIMS)
 • L-02 Modelling equations (Các phương trình mô hình hóa)
 • L-03 DSBSC - generation - detailed (DSBSC - Tạo tín hiệu - Chi tiết)
 • L-04 Product demodulation - intro (Giải điều chế theo dạng dịch tần - giới thiệu)
 • L-05 AM - amplitude modulation - I - detailed (AM - điều chế biên độ - I - chi tiết)
 • L-06 AM - amplitude modulation - II - detailed (AM - điều chế biên độ - II - chi tiết)
 • L-07 Envelope detection - detailed (Tách sóng đường bao - chi tiết)
 • L-08 SSB generation - detailed (Tạo tín hiệu SSB - chi tiết)
 • L-09 SSB demodulation (Giải điều chế SSB)
 • L-11 Armstrong's phase modulator - detailed (Bộ điều biến pha Armstrong - chi tiết)
 • L-12 FM - generation by VCO - detailed (FM - Điều chế bằng VCO - chi tiết)
 • L-14  FM - demodulation by ZX counting - detailed (FM - Giải điều chế bằng cách đếm ZX - chi tiết)
 • L-15  Sampling - intro (Lấy mẫu - Giới thiệu)
 • L-17 FDM - frequency division multiplex (FDM - Ghép kênh phân chia tần số)
 • L-18 Phase division multiplex - generate - intro (Ghép kênh phân chia pha - Tạo tín hiệu - giới thiệu)
 • L-19 Phase division multiplex - demod - intro (Ghép kênh phân chia pha - Giải điều chế - giới thiệu)
 • L-20 PWM - pulse width modulation - detailed (PWM - điều chế độ rộng xung - chi tiết)
 • L-21 Carrier acquisition - PLL - detailed (Thu nhận sóng mang - PLL - chi tiết)
 • L-23 Complex analog messages (Tin nhắn tương tự phức tạp)
 • L-26 ASK - generation ( ASK - Tạo tín hiệu )
 • L-28 BPSK - modulation - intro (BPSK - Điều chế - giới thiệu)
 • L-29 BPSK - demodulation - intro (BPSK - Giải điều chế - giới thiệu)
 • L-30 QPSK - generation -  intro (QPSK - Tạo tín hiệu - giới thiệu)
 • L-31 QPSK - demodulation - intro (QPSK - Giải điều chế - giới thiệu)
 • L-32 FSK - generation - detailed (FSK - Tạo tín hiệu - chi tiết)
 • L-36 Eye patterns - intro (Biểu đồ mắt - giới thiệu)
 • L-48 QAM - generation (QAM - Tạo tín hiệu)
 • L-49 QAM - demodulation (QAM - Giải điều chế)
 • L-68 non-linearity & distortion - PICO (phi tuyến tính & biến dạng - PICO)
 • L-83 Customizable digital sequences (Các chuỗi kỹ thuật số điều chỉnh được)
 • L-104 Introductory PAM-TDM  (Giới thiệu PAM-TDM)
 • L-105 Quadrature amplitude shift keying - QASK (QASK)
 • L-106 Introduction to pulse shaping (Giới thiệu về định hình xung)
 • L-107 Noise generation using binary sequences (Tạo nhiễu bằng chuỗi nhị phân)
 • L-108 Principles of spread spectrum (Quy tắc trải phổ )

Hình ảnh hệ thống mẫu TIMS-301C cùng với các mô-đun cơ bản và giáo trình

Các sản phẩm liên quan